English

Nasza specjalizacja

Strategia i rozwój

Każde zadanie doradcze rozpoczynamy od strategii organizacji. W jej świetle budujemy rozwiązania operacyjne, taktyki i programy odnoszące się do przedmiotu projektu. Rekomendujemy modyfikacje w strategii jeżeli wskazują na to wyniki naszych analiz. Budujemy akceptację i rozwiązania z wszystkimi kluczowymi interesariuszami w organizacji.

Nasze projekty najczęściej obejmują:
 • analizę strategiczną,
 • model biznesowy,
 • łańcuch wartości,
 • strukturę organizacyjną,
 • systemy informacyjne i decyzyjne,
 • narzędzia IT kontrolingu operacyjnego,
 • narzędzia i plan wdrożenia strategii rozwojowej.


Fuzje i przejęcia

Jako narzędzia zwiększania wartości przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia bazują na zidentyfikowanych, zaplanowanych i wyliczonych synergiach strategicznych i operacyjnych.

Nasze projekty najczęściej obejmują:
 • analizę strategiczną,
 • analizę wykonalności i identyfikację synergii,
 • model finansowy,
 • model operacyjny,
 • model decyzyjny i kontroli efektów synergii,
 • narzędzia i plan wdrożenia,
 • zarządzanie projektem.

Zarządzanie efektywnością

Zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa realizowane jest na wszystkich poziomach organizacyjnych i we wszystkich obszarach funkcjonalnych. Wymaga ono identyfikacji najlepszych narzędzi realizacji założonych celów oraz ich kalibrowania w procesie ciągłego pomiaru i oceny.

W ramach projektów doskonalących w tym zakresie, odpowiadamy m. in. na pytania:
 • co należy robić i jak,
 • jaki jest związek pomiędzy działaniem i efektem,
 • jak mierzyć efekty w czasie rzeczywistym,
 • jak szybko reagować na odchylenia od planu.

Nasze projekty w tym zakresie najczęściej obejmują m. in.:
 • obszary sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, logistyki, produkcji, zespoły projektowe,
 • projektowanie narzędzi pracy zwiększających jej efektywność,
 • doskonalenie procesów informacyjnych i decyzyjnych,
 • wdrażanie narzędzi IT do codziennej kontroli operacyjnej.

Kontrola operacyjna

Przykładamy ogromną wagę do kontroli operacyjnej, rozumianej jako narzędzie ciągłego doskonalenia i zwiększania efektywności organizacji. W myśl zasady, że nie można czymś zarządzać, jeżeli nie da się tego mierzyć, każdy nasz projekt doskonalący obejmuje wdrożenie systemu kontroli operacyjnej w formie narzędzia IT oraz jego integrację z procesami informacyjnymi i decyzyjnymi.

Factor Consulting oferuje rozwiązania systemowe i narzędzia IT w zakresie kontroli operacyjnej o skuteczności udowodnionej w wielu przedsiębiorstwach. W przeciwieństwie do wielu systemów informatycznych, Factor System:
 • nie powiela istniejących już w organizacjach systemów,
 • monitoruje kluczowe cele (finansowe i pozafinansowe) w trybie dziennym,
 • jest niezbędnym narzędziem codziennej pracy operacyjnej,
 • jest przyjazny dla użytkowników,
 • może być szybko wdrożony w każdym przedsiębiorstwie.

Zarządzanie zmianą

Wdrażanie zmiany w organizacji jest jednym z największych wyzwań dla menedżerów i zaangażowanych pracowników. Dotyczy to zarówno procesów reorganizacji naprawczej, jak i zmiany o charakterze rozwojowym i doskonalącym.

Doświadczenia wyniesione z dużych i wieloaspektowych projektów zmian, pozwoliły Factor Consulting na wypracowanie i wielokrotne przetestowanie z sukcesem autorskich narzędzi w zakresie:
 • przygotowania i organizacji procesu zmiany,
 • zapewnienia skuteczności i trwałości zmiany,
 • budowania wsparcia interesariuszy,
 • wdrażania i monitorowania efektywności rozwiązań.

Badania i analizy

Wspieramy i promujemy procesy decyzyjne wspierane przez zobiektywizowane dane (data-driven decision making). Wspieramy sesje strategiczne, projekty wdrożeniowe, badawczo-rozwojowe i systemy zarządzania efektywnością organizacyjną, metodami i narzędziami gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych na potrzeby podejmowania decyzji.

Automatyzujemy procesy decyzyjne, dostarczamy dla nich zindywidualizowanych danych i twardych dowodów.

Oszczędzamy czas menedżerów.